ZAMANA DAİR MİNYATÜR YARIŞMASI

KATILIM ŞARTLARI

a. Minyatür sanatı alanında eser verebilen herkes bu şartnamede belirtilen şartlara uymak kaydıyla seçici kurul dışında amatör veya profesyonel tüm minyatür sanatçıları, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve minyatür sanatı ile uğraşan sanat öğrencileri yarışmaya katılabilir.


b. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları katılabilir, yurtiçinden ve yurtdışından başvuru yapılabilir.


c. Yarışmacılar, yarışmaya birden fazla eserle katılabilir. Yarışmaya katılacak eserler taklit, kopya, yayımlanmış veya sergilenmiş olmamalıdır.


d. Yarışmaya katılacak eserler klasik minyatür sanatı kaidelerine uygun olmalıdır.


e. Yarışmaya gönderilecek eser 2015 dönemlerinde hazırlanmış ve daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş veya yayınlanmamış olmalıdır.


f. Adaylar, yarışmaya istedikleri ölçüdeki eserlerle katılabileceklerdir.


g. Eserler “Yarışma Sekreterliği” için belirtilen adrese gönderilecektir.


h. Eser çerçevesiz ve paspartulu olarak, kırılmayacak, bükülmeyecek ve ezilmeyecek şekilde yarışma adresine posta ile gönderir veya elden teslim edebilir. Posta ile gönderilen eserlerin kaybolmasından, zedelenmesinden veya gecikmesinden yarışma sekretaryası sorumlu değildir.


ı. Eserin beraberinde; eser ve konusu ile ilgili en az bir paragraflık açıklama metni gönderilecektir.


i. Yurt dışından gelen eserlerde eser bedeli belirtildiği takdirde gümrük vergisi oluşmakta ve eserler gümrük işlemlerine tâbi olmaktadır. Bu nedenle yurtdışından gönderilen eserlerin gönderim kayıtlarında herhangi bir eser bedeli belirtilmemelidir.


j. Katılımcılar; kimlik bilgilerini, posta adreslerini, telefon ve faks bilgilerini, varsa e-posta adreslerini, tahsil durumunu ve mesleğini de belirten fotoğraflı özgeçmişini aynı zarfa koyarak, levha ile, yarışma adresine göndermelidir.


Telif Hakları


Eser vererek ya da göndererek yarışmaya katılan eser sahibi, gerek şartnamedeki diğer hükümlerin ve gerekse aşağıda yazılı hükümlerin tamamını kabul ettiğini ve yine aşağıda yazılı tüm şartları yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiştir:


a. Selçuklu Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserleri, eserlerin görsellerini ve ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın sergileme hakkına sahiptir.


b. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait eser olması durumunda doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.


c. Selçuklu Belediyesi yarışmaya gönderilen eserlerin görselleri, eser bilgileri ve sanatçı ile ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. basılı materyalde, ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi, internet ve basın tanıtım çalışmalarında, yurt içi ve yurt dışı sergilerde sergileme hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir. Söz konusu haklarını yer ve süre sınırlaması olmaksızın üçüncü kişilere devretme hakkına da sahiptir.


d. Selçuklu Belediyesi tarafından ödüllendirilen ve satın alınan eserlerin dışındaki eserler, katılımcılara sergi sonrasında iade edilecektir.


e. Ödül kazanamayan eserler, yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde teslim alınmayan eserler, eserin sahibi / katılımcı, esere ilişkin tüm mali hakları, ayrıca bir sözleşmeye gerek kalmaksızın, karşılıksız olarak ve herhangi bir süre, yer ve muhteva itibarıyla bir sınır olmaksızın Selçuklu Belediyesi’ne devir etmiş sayılır.


f. Eserler ilan edilen yarışma takvimine uygun şekilde katılımcı tarafından gönderilir ve yarışma sonunda yine katılımcı tarafından teslim alınır. Eserler teslim edilirken veya teslim alınırken mutlaka teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur.


g. Eserlerin sahipleri katılım belgesi ile ödüllendirilecek ve eserleri sergi kataloğuna girmeye hak kazanacaktır.


h. Dereceye girenlerin haricinde kalan eserler Sergileme ile ödüllendirilecek, ayrıca bir ödül verilmeyecektir.


ı. Ödül kazanan eserlerin ödülleri, eser sahibi katılımcıya, İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu’nun açılış gününde protokolün de bulunduğu bir törende verilecektir.


i. Eser sahiplerinin, beyan ettikleri adres ve kişisel bilgilerinde değişiklik olması halinde, bu değişikliklerin derhal ve yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.


j. Gerek eserin yarışma için yarışma sekretaryasına teslimi, gönderilmesi/ulaştırılması sürecinde, gerekse ödül kazanamayan eserin, sahibi katılımcı tarafından iade alınmasına kadar geçecek süreçte, eserin herhangi bir nedenle ve herhangi bir şekilde zarar görmesi, kaybolması gibi durumlardan Selçuklu Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Yarışma Kuralları İle İlgili Metinler


a. Yarışmaya gönderilecek eserde veya arkasında hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır. Yazının arkasına sağ kenara 6 rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılacaktır. Katılımcının isim, Soy isim, eposta adresi, varsa internet sitesi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi, başvurduğu dal ve diğer bilgilerini yazdığı bir kâğıdı bir mektup zarfına koyarak ağzını yapıştıracak ve zarfın üzerine de eserin arkasındaki 6 rakamlı 1 harfli rumuzu yazacaktır. Eseri teslim ederken veya gönderirken bu zarfı da birlikte teslim edecektir.


b. Puanlama: Usulüne uygun olarak yarışmaya gönderilen esereler ilk kez seçici kurul huzurunda açılacaktır. Her seçici kurul üyesi bağımsız olarak esere puan verecektir. Her eser için verilen puanların ortalaması alınarak eserin almış olduğu puan belirlenecektir.


Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.
Anasayfa | Necmettin Erbakan Üniversitesi